Klubnyheder

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ASA’s fodbold afdeling tirsdag d. 6. november 2018 kl. 18.30 i klublokalet.

24. oktober 2018, 20.15

      Dagsorden iflg. vedtægternes § 6.6

1.  Valg af dirigent

2.  Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3.  Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte  motiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4.  Afdelingskassererens beretning.

a) Afdelingens regnskab.

b) Afdelingens budget.

c)  Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg af afdelingsbestyrelse.

a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.

b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges          2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).

d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7.  Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8.  Eventuelt.

Forlag skal indleveres skriftligt til formand Niels Jørgen Pedersen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail:  niels-jorgen.pedersen@mail.dk