Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASA Fodbold

19. oktober 2016, 11.11

ASA’s fodboldafdeling indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet

Tirsdag d. 1. nov. 2016 kl. 18.30

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6.6:

1.Valg af dirigent

2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3.Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfattemotiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4.Afdelingskassererens beretning.

a)Afdelingens regnskab.

b)Afdelingens budget.

c)Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d)Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af afdelingsbestyrelse.

a)Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen. Mads Steenberg er villig til genvalg.

b)Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c)Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3). Zak Staudinger og Kristian Olesen er villige til genvalg.

d)Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e)Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8.Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen stiles til formand Mads Steenberg, og afleveres i klubbens postkasse.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Interesserede kan evt. henvende sig til formand Mads Steenberg på tlf. nr. 60544330

Foreningens love kan findes på:

www.asa-fodbold.dk